ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวญาธิดา บุตรดี (พัวะชุมพล)บ้านกล้อทอโรงเรียนปางกุ่มวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
2นางสาวเสาวลักษณ์ อินน้องบ้านร่มเกล้า 2โรงเรียนสะเลียมหวาน สพป.ลำปาง เขต 2
3นางสาวรุ่งนภา ด่านอินถาท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดาโรงเรียนบ้านแม่พริกบน สพป.ลำปาง เขต 2
4นายประคอง ศรีบุรีบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1
5นายชาติชาย ไชยชมภูบ้านห้วยปลาหลดโรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1
6นายนพพล น้อยพ่วงบ้านป่าคาใหม่โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป.พิจิตร เขต 2
7นางสาวนารา ชุ่มวงศ์บ้านแม่กื้ดหลวงโรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2
8นางสาวปัณฑิตา พลจรบ้านขุนห้วยแม่ท้อโรงเรียนบ้านด่าน สพป.น่าน เขต 2
9นางสาวภัชญารัตน์ ธรรมสละบ้านวังตะเคียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.น่าน เขต 2
10นายเผอิญ ทีฆาวงค์ชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป.น่าน เขต 2
11นางสาวนิโลบล เทพทิพย์ชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป.น่าน เขต 2
12นายมงคลศีล พยัคฆ์พิทักษ์กุลชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
13นางสาวพรทิพย์ภา รัตโนสถบ้านกล้อทอโรงเรียนบ้านกองแหะ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
14นายภาณุพงศ์ วิสิทธิ์บ้านถ้ำผาโด้โรงเรียนบ้านเปียงหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
15นางกาญจนา กำจัดภัย(จะลอ)รวมไทยพัฒนา 4โรงเรียนบ้านแม่นะ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
16นางสาวจงกลณี ต๊ะวงค์ห้วยน้ำนักวิทยาโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ สพป.เชียงใหม่ เขต 3
17นายอนุสรณ์ ขันวิชัยท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนชุมชนบ้านคาย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
18นางสาวปาณิสรา หมื่นวังท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
19นางสาวพิมพิชยดา สายชลศรีจินดาบ้านปูแป้โรงเรียนบ้านกองลอย สพป.เชียงใหม่ เขต 5
20นางสาวจินดานุช อรจงบ้านกล้อทอโรงเรียนบ้านตุงติง สพป.เชียงใหม่ เขต 5
21นายถนอมศักดิ์ ใจอ่อนบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนอินทนนท์วิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
22นายซัว แซ่วะบ้านแม่พลูโรเงรียนบ้านโม่งหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 6
23นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์บ้านไม้กะพงโรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
24นางศิริพร คุ่ยชูชีพ(ริยะนา)บ้านห้วยกะโหลกโรงเรียนบ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
25นางสาวรัตนา สิทธิโม๊ะ(ญาณะก๋อง)บ้านอู่หู่โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
26นายวราพงษ์ แซ่ว้างไทยราษฎร์คีรีโรงเรียนบ้านขุนยะ สพป.เชียงราย เขต 6
27นายฤทธินนท์ จันดีวันนาบ้านแม่กาษาโรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3
28นางสาวณัฏฐปวีณ์ สิริปัญญาวงศ์รวมไทยพัฒนา 2โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 สพป.เชียงราย เขต 3
29นายวัชรทินภัทร(ณัฐวัฒน) อนุมาบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.เชียงราย เขต 3
30นายเกียรติกุล พิมน้อมบ้านแม่วะหลวงโรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3
31นายปิยะ สันติชัยชาญบ้านกล้อทอโรงเรียนเสรีวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
32นางสาวสรชา รอยพนาบ้านแม่โพโรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
33นางนพมาศ สิริลลิตากุลชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านแม่โข่จู สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
34นางสาวกานดา หยกแสงอรุณท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
35นางเพ็ญศรี กระสินธุ์สุขสันต์บ้านกล้อทอโรงเรียนบ้านโพซอ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
36นางสาวนาตยา ไผ่อำไพทองชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนเพียงหลวง 11 ในทูลกระหม่อมหญิงอุ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
37นางสาววาสนา พิทยากรกุลบ้านแม่วะหลวงโรงเรียนบ้านแม่ลามา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
38นายศุภาชัย ฤาชัยท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดาโรงเรียนบ้านแม่หลู้ สพป.แพร่ เขต 2
39นางสาวสุดารัตน์ นาวินสันติราษฎร์ป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง (ประชาวิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 2
40นางสาวปทิดา(บุญสุข) กล่อมริชัญญาบ้านแม่โกนเกนโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
41ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชพร (ชลภูมิ) วรรณศุภกบ้านแม่ปะโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต 4
42นางวรรณิษา ใจเสาร์ดีบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
43นายณรงค์ ทวีรัตน์ตชด.บ้านแม่ออกฮูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 1
44นายอานัตทกร ต้อนไล่ชุมชนบ้านแม่ต้านโรงเรียนบ้านตลิ่งชั่น สพป.สุโขทัย เขต 1
45นายศุภกร รุ่งรัตนไชยบ้านห้วยนกกกโรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป.สุโขทัย เขต 1
46นางสาวพลอยไพลิน สุขพลอยท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนวังไทร สพป.สุโขทัย เขต 1
47นายณัฐพล แก้วทุ่งบ้านนุเซะโปล้โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สพป.สุโขทัย เขต 1
48นางนิฎตินาฏ จันทร์โทแม่ระมาดราษฎร์บำรุงโรงเรียนวัดตาลเตี้ย สพป.สุโขทัย เขต 1
49นายชราวุฒิ อำนาจกลาโหมราชเสนาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป.สกลนคร เขต 1
50นางสาวอรปรียา สีติชุมชนบ้านอุ้มผางโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สพป.แพร่ เขต 1
51นางสาวเฟื่องฟ้า ฟุ้งเฟื่องบ้านทุ่งมะขามป้อมโรงเรียนบ้านป่าเลา สพป.แพร่ เขต 1
52นางสาวนภาพร แดงแป้นญาณวิศิษฎ์โรงเรียนทุ่งเลียบ สพป.สงขลา เขต 2
53นางขนิษฐา นึกหมายบ้านปูเต้อโรงเรียนบ้านน้ำด้วน สพป.ตาก เขต 1
54นางสาวนิณรวรรณ เมืองอินทร์บ้านน้ำหอมโรงเรียนบ้านวังโพ สพป.ตาก เขต 1
55นางสาวทัศนีย์ ศิลปชัยบ้านห้วยหินฝนโรงเรียนอนุบาลวังเจ้า สพป.ตาก เขต 1
56นางสาวชุตินาฎ จารุพงษ์ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านวังประจบ สพป.ตาก เขต 1
57นางสาวนฤภร ช้างกล่อมชุมชนบ้านอุ้มผางโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป.ตาก เขต 1
58นายพิวัฒน์ พึ่งหวานบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ สพป.ตาก เขต 1
59นางสาวนพสร คำหนักท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง สพป.ตาก เขต 1
60นางปิยะฉัตร โทนสังข์อินทร์บ้านแม่กลองเก่าโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ สพป.ตาก เขต 1
61นางอชิรญา บุญมา (ปั้นเสถียร)บ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.ตาก
62นางสาวสุพรรณี สุริยะวศ์บ้านแม่อมกิโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง
63นายสมพงษ์ แสนว้านบ้านแม่กลองใหม่โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
64นางสาวอนุสรา ดวงสุวรรณรวมไทยพัฒนา 3โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกุล) สพป.สุโขทัย เขต 2
65นางนารินทร์ เกิดผล (มะโหธร)บ้านร่มเกล้า 3โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.สุโขทัย เขต 2
66นางสาวอัญชลีญา จันทร์งามบ้านยะพอโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป.สุโขทัย เขต 2
67นางสาวกนกพร ยานะกุลรวมไทยพัฒนา 3โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ สพป.สุโขทัย เขต 2
68นางสาวศิริรัตน์ ม่วงคำบ้านยะพอโรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.สุโขทัย เขต 2
69นางจันทร์จิรา ศรีแก้วบ้านธงชัยโรงเรียนบ้านสือดัง สพป.ปัตตานี เขต 3
70นางสาวปริชาติ จันทะคุณบ้านแม่พลูโรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป.เลย เขต 3
71นางสาววันทนา มณเฑียรบ้านแม่พลูโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป.น่าน เขต 1
72นางศิริรัตน์ สีบุดดา (กันเมืองเวีบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
73นายสุพล สาเป็งบ้านทุ่งถ้ำโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
74นางสาวกัญญาวีร์ แห้วเพ็ชรป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2
75นางสาววราพร รัตนโสภาบ้านถ้ำผาโด้โรงเรียนบ้านกลาง สพป.อุทัยธานี เขต 2
76นายทศพร คนหลักท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดาโรงเรียนวังทรายคำวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3
77นางสาวฉัตรชนก ทองทิพย์บ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนวังทองวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3
78นางราตรี ใจโพธา(แสงพรม)บ้านห้วยนกแลโรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
79นายชัยภัทร(วิรัตน์) ยาสอนบ้านพะเด๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป.กำแพงเพชร เขต 1
80นายปุณวิชญ์ สุวรรณนันทญาณบ้านแม่กุหลวงโรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
81นางมัญฑิตา จันทร์อุทัยรวมไทยพัฒนา 2โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
82นางกรรณิการ์ ทรงธรรม (จินะ)ชุมชนบ้านอุ้มผางโรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
83นางสาวพัชรี ปัญญาสงบบ้านนุเซะโปล้โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม สพป.กำแพงเพชร เขต 1
84นางสาวกมลกานต์ เอนกอนันต์บ้านพะเด๊ะโรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 1
85นางสาวนันทนา ดิษสวนบ้านถ้ำผาโด้โรงเรียนบ้านลานสะเดา สพป.กำแพงเพชร เขต 1
86นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภูบ้านน้ำหอมโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
87นางสาวชนิษฎา เอี้ยงหมีบ้านขุนห้วยนกแลโรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป.กำแพงเพชร เขต 2
88นางสาวลภัสรดา (สิริภรณ์) เจษฎาธนากุล (เไทยราษฎร์คีรีโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
89นางสาวเยาวลักษณ์ ตาสีป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2
90นางสาวรัฒดาพร สีทาบ้านห้วยหินฝนโรงเรียนวัดโคกสลุง สพป.ลพบุรี เขต 2
91นายนิสัน ศรีชัยนาทบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
92นายธันย์ณภัทร์(สมคิด) อยู่งามบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
93นายปรินทร์ เลี้ยงประยูรบ้านแม่โกนเกนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป.ลำพูน เขต 2
94นางสาวปวีณา ทนุชิตบ้านแม่จวางโรงเรียนบ้านไม้สลี สพป.ลำพูน เขต 2
95นางสาวพิชญา จินดาธรรมบ้านวาเล่ย์โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง สพป.ลำพูน เขต 2
96นางสาวปัทมาภรณ์ ธิปัญจะบ้านร่มเกล้า 3โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป.ลำพูน เขต 2
97นางภัทธิรา แปงชัยบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านผาต้าย สพป.ลำพูน เขต 2
98นายสันต์ภพ ธารสุขวิมานบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป.ลำพูน เขต 2
99นางสาวคอลีเยาะ ดอเลาะบ้านขะเนจื้อโรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร เทศบาลเมืองปัตตานี
100นางสาวชนัญชิดา โพธิ์บูลย์บ้านแม่ระเมิงโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ) เทศบาลเมืองคลองแห
101นางสาวสุฑารัตน์ คำพันธ์บ้านแม่จะเราสองแควโรงเรียน 
102นางสาวประภัสร พงษ์ทองบ้านหนองบัวโรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราด
103นายดำรงค์ศักดิ์ เต๊ะปานันท์บ้านแม่ตาวใต้โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม.นครสวรรค์
104นายธนะกิจ เชิดชูไทยราษฎร์คีรีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิน สพม.นครสวรรค์
105นางสาวปิยนุช มูลศรีรวมไทยพัฒนา 2โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อบจ.เชียงใหม่
106นางสุริสา มูลคำ(อินอุด)บ้านร่มเกล้า 2โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน1) สพป.ลำปาง เขต 1
107นางสาวนิกูล อิทธิเตชสีแม่สอดโรงเรียนอุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
108นางทรรศิกา คำลือปลูกบ้านสามหมื่นโรงเรียนบ้านบุญนาค สพป.ลำปาง เขต 1
109นางสาวเพ็ญพิชชา รอดกลางบ้านหมื่นฤาชัยโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต 1
110นายเฉลิมพล พันโนลิดบ้านกล้อทอโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป.ลำปาง เขต 1
111นางสาวปิ่นนภา เพชรแก้วขุนห้วยบ้านรุ่งโรงเรียนบ้านทาบ สพป.ลำปาง เขต 1
112นายรัชพล อนุบ้านไม้กะพงโรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
113นางสาวกนกวรรณ หม้อคำมูลบ้านทีกะเป่อโรงเรียนผาแดงวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
114นายภาณุพงศ์ รองจ่าเมืองบ้านสามหมื่นโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
115นางสาวกวิตา ปัญโญบ้านน้ำหอมโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป.ตาก เขต 2
116นางสาวสุภัทรา เปี่ยมงามบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ1) สพป.พิจิตร เขต 1
117นางสาวพิจิตตรา ขันตรีชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านหนองพง สพป.พิจิตร เขต 1
118นางสาววนิดา เนื้อศรีบ้านหนองบัวโรงเรียนโกกเมยประชาพัฒนา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
119นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้าบ้านแม่ตาวใหม่โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
120ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรัก พรมศักดิ์ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดาโรงเรียนวัดสวนหลวง สพป.นครสวรรค์ เขต 2
121นายสุทธิพงษ์ หมู่มากบ้านห้วยนกกกโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
122นางสาวยุวดี ทุมโคตรป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนบ้านวังชุมพร สพป.นครสวรรค์ เขต 2
123นายศตพร เผื่อนงูเหลือมบ้านค้างภิบาลให้ออกจากราชการ 
124นางสุทธพร เสนชุ่มแม่สอดลาออกจากราชการ