ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายทวีศักดิ์ คำภีระบ้านแม่โกนเกนโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม.เขต 38
2นางทัตพิชา (กาญจนา) ทองนอก(เหล่ามา)บ้านแม่ตาวใต้โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38
3นางสาวชนาพร เกษโสภาบ้านแม่วะหลวงโรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2
4นางสาวนลินรัตน์(ธิติ) ปาปัดเข(ชอสุข)อรุณเมธาโรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป.สระแก้ว เขต 2
5นางสาวนฤมล ต่วนโตบ้านแม่อมกิโรงเรียนวัลลภานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6นางสาวพรณภา วิลาบ้านป่าคาใหม่โรงเรียนบ้านตระกวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
7นางสาวสายทอง สืบสกุลพรหมบ้านร่มเกล้า 4โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
8นางสาวประภานนท์ รัตนวงษาบ้านน้ำหอมโรงเรียนบ้านเสือกินวัว-โคกน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1