ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอโณทัย ไทยวรรณศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต2สพฐ. สนง.พัฒนานวัตกรรมการจัดกา
2นายสุบรรณ กมลเลิศบ้านขุนห้วยแม่ต้านสพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 โรงเรียนบ้านหนองพลับ
3นางชณัฐฐา ศิริรัมย์บ้านแม่กื้ดสามท่าโรงเรียนบ้านตะครอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
4นายนัฐพงษ์ พุฒวงษ์รวมไทยพัฒนา 3โรงเรียนบ้านแม่แสม สพป.ลำพูน เขต 2
5นางสาวพิมพิไร สูตรเลขบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2