ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางจันธิมา เขียวศรบ้านแม่อมกิโรงเรียนบ้านชีลองกลาง สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2นางสาวจตุพร ทองลาดบ้านห้วยปลาหลดโรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5
3นางสุภาพร ดาศรีวังปาบ้านวังตะเคียนโรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 5
4นายสุริยา ใจแปงบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนปอวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
5นายวัชรพล นนทะคำจันทร์บ้านแม่อมกิโรงเรียนบ้านห้วยคุ สพป.เชียงราย เขต 4
6นางอำไพพรรณ ศรัณภัครพงศ์ (เชียงสกุล)บ้านแม่ตื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
7นางสาวสุพรรษา คำป้ออรุณเมธาโรงเรียนบ้านนาปลากั่ง สพป.แพร่ เขต 2
8นายไกรศักดิ์ มีวรรณสุขกุลรวมไทยพัฒนา 2โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง สพป.แพร่ เขต 2
9นางนงนุช รอดทุกข์บ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านไร่หลง สพป.แพร่ เขต 2
10นายประสิทธิพงศ์ วงศ์แก้วบ้านร่มเกล้า 2โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง สพป.แพร่ เขต 2
11นายกิตติพงษ์ ใจดีบ้านแม่ระมาดน้อยโรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.เขต 37
12นายวุฒิชัย ชาญธัญการบ้านน้ำหอมโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2
13นางสาวฑิฆัมพร จันทร์นาคบ้านปูเต้อโรงเรียนหนองโพวิทยา สพม.8 (ราชบุรี)
14นางสาวรัศมี หล้ามีบ้านช่องแคบโรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
15นางสาวศศิธร ด้วงนครห้วยน้ำนักวิทยาโรงเรียนบ้านยางสาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
16นางสายชล วงค์คำห้วยน้ำนักวิทยาโรงเรียนบ้านโคกมน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
17นายพรหมเทพ แสงสีดาบ้านร่มเกล้า 4โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
18นางสาวเจนจิรา เสือเสนรวมไทยพัฒนา 5โรงเรียนบ้านเนินพยอม สพป.พิจิตร เขต 1
19นายสุรศักดิ์ เชื้อดวงผูยบ้านแม่พลูโรงเรียนบ้านหนองนางต่อน สพป.นครพนม เขต 1
20นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาคบ้านเจดีย์โคะโรงเรียนวัดโรงม้า สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
21นางโชติมา หมื่นสีพรมรวมไทยพัฒนา 4โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 4
22นางสาววราพร วิทเวชบ้านแม่สละเหนือโรงเรียนบ้านนาดี สพป.สกลนคร เขต 2
23นายนิรุตน์ ชูศรีนาคป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
24นางนิตยา นาชัยโชติบ้านไม้กะพงโรงเรียนหนองพอกวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
25นางปานฤดี รอดมาบ้านแม่ตื่นโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
26นางสาววรกานต์ เข้มช้นขุนห้วยบ้านรุ่งโรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 2
27นางลัดดาวัลย์ นิลพันธ์บ้านแม่ละมุ้งวิทยาโรงเรียนน่ำดิบพิทยาคม สพป.ตาก เขต 1
28นางกนกวรรณ แก้วชัยบ้านปางส้านโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป.ตาก เขต 1
29นางฤทัยรัตน์ มั่นแก้วบ้านแม่กุเหนือโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.ตาก เขต 1
30นายภูดิศ รุ่งพรหมชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม.38
31นางสาวรัชดาภร อินจันทร์บ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
32นายอภิรักษ์ สาบุ่งชุมชนบ้านแม่ต้านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
33นายเจษฎา อิ่มอยู่ชุมชนบ้านท่าสองยางโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป.สุโขทัย เขต 1
34นางสาวจันทิมา อักษรบ้านค้างภิบาลโรงเรียนอนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2
35นางสาวชลลดา วงค์ชมพูบ้านม่อนหินเหล็กไฟโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง สพป.สุโขทัย เขต 2
36นายพชรพล นมเนยบ้านท่าอาจโรงเรียนอนุบาลศรีนคร สพป.สุโขทัย เขต 2
37นางรัตนา ขัดสีสกุลบ้านแม่ระมาดน้อยโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
38นางสาวทิพย์หทัย ชัยวังสิงห์ขุนห้วยบ้านรุ่งโรงเรียนแสลมวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2
39นางสาวโสรญา ใขคำบ้านขุนห้วยแม่ท้อโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 สพป.สกลนคร เขต 3
40นางสาวปิยาภรณ์ มูลจันดาบ้านแม่กลองเก่าโรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป.ลำปาง เขต 2
41นางเกตสดา บุญศรีบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านขอดมอญ สพป.สุรินทร์ เขต 3
42นางธราภรณ์ ศิริวงษ์ชุมชนบ้านแม่ต้านโรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2
43นายสมพร เทศาราชบ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านไพบูลย์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
44นางสาวรุ่งนภา โนพิยะ (สลีอ่อน)บ้านกล้อทอโรงเรียนบ้านวังยาว สพป.น่าน เขต 1
45นางสาวสุภาวดี จันทร์เสนบ้านถ้ำผาโด้โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพห.น่าน เขต 1
46นางสาวพวงผกา อนันต์บ้านแม่ตื่นโรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป.น่าน เขต 1
47นายอนุชา อุดนันรวมไทยพัฒนา 2โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป.น่าน เขต 1
48นายชาตรี จันต๊ะวงค์บ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป.น่าน เขต 2
49นางสาวณัฐธนภัทร เมธาเกษรรวมไทยพัฒนา 1โรงเรียนบ้านบวกหญ้า สพป.น่าน เขต 2
50นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์สามัคคีวิทยาโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป.น่าน เขต 2
51นายเนติวัฒน์ ขจิตมงคลวิศน์บ้านแม่ระเมิงโรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป.น่าน เขต 2
52นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับบ้านแม่ออกผารูโรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป.น่าน เขต 2
53นายฐตพนธ์ โตจันทรกานต์ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม.38
54นางสาวปัณฑารีย์ บึกหาญบ้านสันป่าไร่โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม.38
55นายเหมันต์ ยะอุทัยป่าไม้อุทิศ 4โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป.ลำพูน เขต 1
56นางสร้อยทอง ปู่เซงเอกตชด.บ้านแม่ออกฮูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป.ลำพูน เขต 2
57นายชุติพงศ์ เนตรเป้าบ้านหนองบัวโรงเรียนบ้านไม้สลี สพป.ลำพูน เขต 2
58นางสาวยุพิน วิจิตปัญญาบ้านห้วยนกกกโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป.เลย เขต 2
59นางสาววรารัตน์ กุลวงษ์อรุณเมธาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน สพป.เลย เขต 1
60นายสุวิทย์ ศรสวรรค์ชุมชนบ้านแม่ต้านโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 1
61นางปวินท์รัตน์ เพชรรัตน์ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กำแพงเพชร เขต 2
62นางสาวมณฑา อินทร์สุวรรณบ้านห้วยปลาหลดโรงเรียนวัดดอนสนวน สพป.นครสวรรค์ เขต 1
63นายกิตติ บุญนกบ้านแม่อมกิโรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1
64นายสุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์บ้านขุนห้วยแม่ท้อโรงเรียนอนุบาลหนองบัว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
65นางพนาวรรณ อ่อนนวล (งามสุวรรณวงษ์)บ้านแม่ปะโรงเรียนอนุบาลหนองบัว สพป.นครสวรรค์ เขต 3
66นางสาวขันทอง สร้อยอาภรณ์ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านร่องหอย สพป.นครสวรรค์ เขต 3
67นางสาวกฤษฎาภรณ์ ม้ายองบ้านแม่กื้ดหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่ เขต 1
68นางณัชณิชา คล้อยชาวนาบ้านแม่พลูโรงเรียนวัดคุยขวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1
69นายประสิทธิ์ เขียวแก้วบ้านขะเนจื้อโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1
70นางอรุณี บำรุงดิลกบ้านแม่ตาวแพะโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป.พิษณุโลก เขต 2
71นางสาวมนัสวี อุ่นขจีท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลโรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป.พิษณุโลก เขต 2
72นางสาวสุพาณี แสนจางบ้านแม่พลูโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
73นางสาวสุวัจพร เชโตะบ้านป่าไร่เหนือโรงเรียนบ้านแกงหอม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
74นางสาวจันทนา ศรีพุ่มตชด.บ้านแม่ออกฮูโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1
75นางนฤมล ยืนยงบ้านห้วยหินฝนโรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป.ลำปาง เขต 1
76นายการุณ อุดมกิจศักด์บ้านแม่วะหลวงโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
77นางสาวโชติกา ตระกูลพนาตชด.บ้านแม่ออกฮูโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
78นายสุรศักดิ์ ปาลิไลบ้านแม่อุสุวิทยาโรงเรียนบ้านสาม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
79นายนิติธร ทั่งทองบ้านแม่ปะเหนือลาออกจากราชการ