ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนวัฒน์ จักษุบ้านวังผาถึงแก่กรรม 
2ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะชุมชนบ้านอุ้มผางโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.36
3นายสุทิน ปิงสุแสนบ้านปรอผาโด้โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 1